HOME

BACK

தொகுதி:குன்னம்

 1

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலைபள்ளி, திருமாந்துறை, புதிய மெத்தை கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, மேற்கு பார்த்தது, திருமாந்துறை


ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலைபள்ளி, திருமாந்துறை, புதிய மெத்தை கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, மேற்கு பார்த்தது, திருமாந்துறை

திருமாந்துறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காந்தி நகர் வார்டு 1
திருமாந்துறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காமராஜ்நகர் சிவன்கோவில்தெரு வார்டு 2
திருமாந்துறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 2

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, மேற்கு பார்த்த தெற்கு பகுதி கிழக்கு கட்டிடம் , திருமாந்துறை


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, மேற்கு பார்த்த தெற்கு பகுதி கிழக்கு கட்டிடம் , திருமாந்துறை

திருமாந்துறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாரியம்மன் கோவில் தெரு வார்டு-3
திருமாந்துறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பெருமாள் கோவில்தெரு வார்டு 2
திருமாந்துறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புது தெரு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 3

ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலைபள்ளி, புதிய மெத்தை கட்டிடம், தெற்கு பகுதி, மேற்கு பார்த்தது, திருமாந்துறை


ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலைபள்ளி, புதிய மெத்தை கட்டிடம், தெற்கு பகுதி, மேற்கு பார்த்தது, திருமாந்துறை

திருமாந்துறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கீரனூர் வார்டு 4
திருமாந்துறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நோவா நகர் வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 4

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி புதிய ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்குபகுதி மேற்கு பார்த்தது, திருமாந்துறை


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி புதிய ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்குபகுதி மேற்கு பார்த்தது, திருமாந்துறை

திருமாந்துறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அண்ணாநகர் கிழக்கு வார்டு 3
திருமாந்துறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அண்ணா நகர் மேற்கு வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 5

அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கிழக்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது , லப்பைக்குடிக்காடு


அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கிழக்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது , லப்பைக்குடிக்காடு

பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), பிலால் தெரு.
பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), கிழக்கு மெயின் ரோடு.
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 6

அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கிழக்கு மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு


அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கிழக்கு மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு

பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), கிழக்கு நடுத்தெரு.
பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), கிழக்கு தெற்கு தெரு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 7

அரசு பெண்கள் மேல்நிலைபள்ளி தெற்கு பகுதி கிழக்கு மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு


அரசு பெண்கள் மேல்நிலைபள்ளி தெற்கு பகுதி கிழக்கு மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு

பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), பிலால் ரலித்தெரு
பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), மெயின் ரோடு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 8

அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கூடுதல் வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது , லப்பைக்குடிக்காடு


அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கூடுதல் வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது , லப்பைக்குடிக்காடு

பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), கிழக்கு நடுத்தெரு
பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), கிழக்கு தெற்கு தெரு
பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), பிலால் தெரு.
பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), கிழக்கு மெயின் ரோடு.
பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), கிழக்கு நடுத் தெரு.
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 9

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் தென்வடல் பகுதி மேற்கு பார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் தென்வடல் பகுதி மேற்கு பார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு

பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), கிழக்கு தெற்கு தெரு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 10

அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கூடுதல் கிழக்கு மெத்தைக்கட்டிடம் தெற்குபார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு


அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கூடுதல் கிழக்கு மெத்தைக்கட்டிடம் தெற்குபார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு

பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), மேற்கு மெயின் ரோடு
பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), மேற்கு நடுத்தெரு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 11

அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி தெற்குபார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு


அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி தெற்குபார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு

பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), மேலதெற்குதெரு
பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), குளத்து மேட்டு தெரு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 12

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, நடு பகுதி, வடக்கு பக்கம், மேற்கு பார்த்தது, மெத்தை கட்டிடம், லப்பைக்குடிக்காடு


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, நடு பகுதி, வடக்கு பக்கம், மேற்கு பார்த்தது, மெத்தை கட்டிடம், லப்பைக்குடிக்காடு

பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), ஜமால் நகர் மாட்டு பாலம். வார்டு 15
பென்னகோணம் (வ.கி),லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), மெயின் ரோடு வார்டு 15
லப்பைகுடிகாடு (சி. ஊ), ஒத்தை தெரு. வார்டு 15
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 13

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தெற்கு பகுதி வடக்கு மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தெற்கு பகுதி வடக்கு மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு

பென்னகோணம் (வ.கி), லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), மேற்கு மெயின் ரோடு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 14

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி நடுப்பகுதி வடக்கு தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி நடுப்பகுதி வடக்கு தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, லப்பைக்குடிக்காடு

பென்னகோணம்(வ) (வ.கி), லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), அலிஅக்பர் தெரு
பென்னகோணம் (வ.கி), லப்பைகுடிகாடு (பே. ஊ), காயிதேமில்லத் தெரு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 15

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி தென்வடல் ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, பென்னக்கோணம்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி தென்வடல் ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, பென்னக்கோணம்

பென்னகோணம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு தெரு வார்டு 1
பென்னகோணம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேலத்தெரு வார்டு 1
பென்னகோணம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பிள்ளையார்கோவில் தெரு வார்டு 1
பென்னகோணம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வேப்பூர் ரோடு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 16

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி தெற்கு வடக்கு மெத்தைக் கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது , பென்னகோணம்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி தெற்கு வடக்கு மெத்தைக் கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது , பென்னகோணம்

பென்னகோணம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வேப்பூர் ரோடு வார்டு -2
பென்னகோணம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்குதெரு வார்டு -2
பென்னகோணம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேலத்தெரு வார்டு -2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 17

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, கீழக்குடிக்காடு


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, கீழக்குடிக்காடு

கீழக்குடிகாடு,பெண்ணகோணம்(வ) ,(வ.கி )மற்றும் (ஊ), வடக்குதெரு வார்டு 4
கீழக்குடிகாடு,பெண்ணகோணம்(வ) ,(வ.கி )மற்றும் (ஊ), மேற்குமாரியம்மன்கோவில்தெரு வார்டு 4
கீழக்குடிகாடு,பெண்ணகோணம்(வ) ,(வ.கி )மற்றும் (ஊ), மேற்குதெரு வார்டு 4
கீழக்குடிகாடு,பெண்ணகோணம்(வ) ,(வ.கி )மற்றும் (ஊ), பள்ளிகூடத்தெரு வார்டு 4
கீழக்குடிகாடு,பெண்ணகோணம்(வ) ,(வ.கி )மற்றும் (ஊ), கிழக்குமாரியம்மன்கோவில்தெரு வார்டு 4
கீழக்குடிகாடு,பெண்ணகோணம்(வ) ,(வ.கி )மற்றும் (ஊ), மதுரைவீரன்சாமி கோவில்தெரு வார்டு 4
கீழக்குடிகாடு,பெண்ணகோணம்(வ) ,(வ.கி )மற்றும் (ஊ), ஆஸ்பத்திரி ரோடு வார்டு 4
கீழக்குடிகாடு,பெண்ணகோணம்(வ) ,(வ.கி )மற்றும் (ஊ), மதீனாபள்ளி வாசல் வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 18

த.சு.லு.தி துவக்கபள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, பென்னகோணம்


த.சு.லு.தி துவக்கபள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, பென்னகோணம்

பென்னக்கோணம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குத்தெரு வார்டு 3
பென்னக்கோணம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாரியம்மன் கோவில் தெரு வார்டு 3
பென்னக்கோணம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிழக்கு தெரு வார்டு 3
பென்னக்கோணம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு வார்டு 3
பென்னக்கோணம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேலத்தெரு வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 19

அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது , சு. ஆடுதுறை


அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது , சு. ஆடுதுறை

சு. ஆடுதுரை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மீனவர்தெரு வார்டு 2
சு. ஆடுதுரை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அய்யனார்கோவில்தெரு வார்டு 2
சு.ஆடுதுரை (வ.கி) மற்றும்(ஊ), நடுவீதி வார்டு 2
சு.ஆடுதுரை (வ.கி) மற்றும்(ஊ), கடைவீதி வார்டு 2
சு.ஆடுதுரை (வ.கி) மற்றும்(ஊ), மெயின்ரோடு வார்டு 2
சு.ஆடுதுரை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அரிசனகாலனி வார்டு 2
சு.ஆடுதுரை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெப்பக்குளத்தெரு வார்டு 2
சு.ஆடுதுரை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), திடீர்குப்பம் வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 20

அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி தென்வடல் புதிய மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, சு.ஆடுதுறை


அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி தென்வடல் புதிய மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, சு.ஆடுதுறை

சு.ஆடுதுறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), செட்டியார் தெரு வார்டு 1
சு.ஆடுதுறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குத்தெரு வார்டு 1
சு.ஆடுதுறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வண்ணாரத்தெரு வார்டு 1
சு.ஆடுதுறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மூப்பனார் தெரு வார்டு 1
சு.ஆடுதுறை (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாரியம்மன் கோவில் தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 21

ஆதிதிராவிடர் உயர்நிலைப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு கட்டிடம் மேற்குபகுதி, வடக்கு பார்த்தது, ஒகளூர்


ஆதிதிராவிடர் உயர்நிலைப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு கட்டிடம் மேற்குபகுதி, வடக்கு பார்த்தது, ஒகளூர்

ஒகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), வ.உ.சி நகர். வார்டு 5
ஒகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), புது காலனி வார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 22

ஆதிதிராவிடர் உயர்நிலைப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, வடக்கு பார்த்தது, ஒகளூர்


ஆதிதிராவிடர் உயர்நிலைப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, வடக்கு பார்த்தது, ஒகளூர்

ஒகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), அம்பேத்கார் நகர் - வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 23

அங்கன்வாடி மையம் வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம், கிழக்கு பார்த்தது, ஒகளூர்.


அங்கன்வாடி மையம் வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம், கிழக்கு பார்த்தது, ஒகளூர்.

ஒகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), காமராஜ்நகர் வார்டு 6
ஒகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), காந்தி நகர் வார்டு 6
ஒகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), நத்தமேடு வார்டு 6
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 24

புனித தெரசா துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், தெற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, கழனிவாசல்


புனித தெரசா துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், தெற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, கழனிவாசல்

ஒகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), கழனிவாசல் கிழக்கு தெரு வார்டு 7
ஒகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), கழனிவாசல் புது காலனி. வார்டு 7
ஒகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), கழனிவாசல் மேற்கு தெரு வார்டு 7
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 25

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி புதிய ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம் வடக்கு பார்த்தது, ஒகளூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி புதிய ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம் வடக்கு பார்த்தது, ஒகளூர்

ஒகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), வடக்கு தெரு வார்டு-1
ஒகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), பெருமாள்கோவில் தெரு வார்டு-1
ஒகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), அண்ணா நகர் வார்டு-1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 26

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு தெற்கு. கிழக்கு பார்த்தது , ஒகளுர்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு தெற்கு. கிழக்கு பார்த்தது , ஒகளுர்

ஓகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), பிள்ளையார் கோவில்தெரு வார்டு-2
ஓகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), தெற்கு தெரு வார்டு-2
ஓகளுர்(கி) வ.கி மற்றும் (ஊ), மேற்கு தெரு. வார்டு-3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 27

பஞ்சாயத்து யூனியன் தொடக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது , அத்தியூர்


பஞ்சாயத்து யூனியன் தொடக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது , அத்தியூர்

அத்தியூர்(மே) (வ.கி) மற்றும்அத்தியூர் (ஊ), சிவன் கோயில் தெரு வார்டு 2
அத்தியூர்(மே) (வ.கி) மற்றும்அத்தியூர் (ஊ), கீழராஜ வீதி வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 28

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, புதுப்பேட்டை


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, புதுப்பேட்டை

அத்தியூர்(மே) (வ.கி) மற்றும் அத்தியூர் (ஊ), புதுப்பேட்டை வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 29

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் மையப்பகுதி வடக்கு பார்த்தது, அத்தியூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் மையப்பகுதி வடக்கு பார்த்தது, அத்தியூர்

அத்தியூர்(வ) வ.கி மற்றும் அத்தியூர் (ஊ), அத்தியூர் தெற்கு தெரு வார்டு 4
அத்தியூர்(வ) வ.கி மற்றும் அத்தியூர் (ஊ), அத்தியூர் கிழக்கு தெரு வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 30

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி புதிய மெத்தை கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், தெற்கு பார்த்தது, அத்தியூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி புதிய மெத்தை கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், தெற்கு பார்த்தது, அத்தியூர்

அத்தியூர்(வ) வ.கி மற்றும் அத்தியூர் (ஊ), மாரியம்மன்கோவில் தெரு வார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 31

ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிலைப்பள்ளி புதிய மெத்தைக்கட்டிடம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, அத்தியூர்


ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிலைப்பள்ளி புதிய மெத்தைக்கட்டிடம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, அத்தியூர்

அத்தியூர்(வ) வ.கி மற்றும் அத்தியூர் (ஊ), இந்திரா நகர் வார்டு 5
அத்தியூர்(வ) வ.கி மற்றும் அத்தியூர் (ஊ), அத்தியூர் குடிகாடு வார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 32

அரசினர் துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக் கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, அகரம்சீகூர்


அரசினர் துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக் கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, அகரம்சீகூர்

அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அகரம் சீகூர் மேற்கு தெரு வார்டு-1
அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கீழவீதி வார்டு-2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 33

அரசு தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, அகரம்சீகூர்


அரசு தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, அகரம்சீகூர்

அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அகரம் சீகூர் வடக்குதெரு வார்டு 1
அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அகரம் சீகூர் கிழக்குதெரு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 34

செல்வமுருகன் மானிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழமேல் கட்டிடம் வடக்கு பார்த்த மேற்கு பகுதி, வயலூர்


செல்வமுருகன் மானிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழமேல் கட்டிடம் வடக்கு பார்த்த மேற்கு பகுதி, வயலூர்

அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மெயின்ரோடு கருப்பட்டாங்குறிச்சி வார்டு 3
அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குத்தெரு கருப்பட்டாங்குறிச்சி வார்டு 3
அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு கருப்பட்டாங்குறிச்சி வார்டு 3
அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்குத்தெரு கருப்பட்டாங்குறிச்சி வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 35

செல்வமுருகன் மானிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழமேல் கட்டிடம் வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி, வயலூர்


செல்வமுருகன் மானிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழமேல் கட்டிடம் வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பகுதி, வயலூர்

அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வயலூர் வார்டு 4 தெற்கு தெரு
அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வயலூர் வார்டு 4 நடுத்தெரு
அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வயலூர் வார்டு 4 வடக்கு தெரு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 36

செல்வமுருகன் மானிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழமேல் கட்டிடம் வடக்கு பார்த்த நடு பகுதி, வயலூர்


செல்வமுருகன் மானிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழமேல் கட்டிடம் வடக்கு பார்த்த நடு பகுதி, வயலூர்

அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வயலூர் வார்டு 5 வடக்கு தெரு
அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வயலூர் வார்டு 5 தெற்கு தெரு
அகரம் சீகூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வயலூர் வார்டு 5 புது காலனி
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 37

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தெற்கு பகுதி மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது, வசிஷ்டபுரம்


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தெற்கு பகுதி மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது, வசிஷ்டபுரம்

வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ரெட்டிகுடிகாடு - வடக்குத்தெரு வார்டு 1
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ரெட்டிக்குடிகாடு - தெற்குத்தெரு வார்டு 1
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ரெட்டிக்குடிகாடு - காலனி வார்டு 1
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வசிஷ்டபுரம் - வடக்குத்தெரு வார்டு 2
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வசிஷ்டபுரம் - மெயின்ரோடு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 38

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி மெத்தைக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, வசிஷ்டபுரம்


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி மெத்தைக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, வசிஷ்டபுரம்

வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வசிஷ்டபுரம் நடுத்தெரு வார்டு 2
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வசிஷ்டபுரம் மேற்குத்தெரு வார்டு 2
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வசிஷ்டபுரம் தெற்குத்தெரு வார்டு 2
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வசிஷ்டபுரம் - கிழக்குத்தெரு வார்டு 2
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வசிஷ்டபுரம் - காலனி வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 39

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, மேட்டுகாளிங்கராயநல்லூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, மேட்டுகாளிங்கராயநல்லூர்

வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேட்டுக்காளிங்கராயநல்லூர்-மாரியம்மன் கோவில் தெரு வ
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேட்டுக்காளிங்கராயநல்லூர் - நடுத்தெரு வார்டு-3
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேட்டுக்காளிங்கராயநல்லூர் - மெயின்ரோடு வார்டு-3
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேட்டுக்காளிங்கராயநல்லூர் தெற்குத்தெரு வார்டு-3
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேட்டுக்காளிங்கராயநல்லூர் வடக்குதெரு வார்டு-3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 40

புனித கிறிஸ்டோபர் உதவி பெறும் தொடக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, வடக்கு பார்த்தது, பள்ளகாளிங்கராயநல்லூர்


புனித கிறிஸ்டோபர் உதவி பெறும் தொடக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, வடக்கு பார்த்தது, பள்ளகாளிங்கராயநல்லூர்

வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பள்ளக்காளிங்கராயநல்லூர்-வடக்குத்தெரு வார்டு-4
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பள்ளக்காளிங்கராயநல்லூர்-தெற்குத்தெரு வார்டு 4
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பள்ளக்காளிங்கராயநல்லூர் - மெயின்ரோடு வார்டு-4
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பள்ளக்காளிங்கராயநல்லூர்-புதிய காலனி வார்டு-4
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பள்ளக்காளிங்கராயநல்லூர் பட்டூர் பாதைதெரு வார்டு4
வசிஷ்டபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பள்ளக்காளிங்கராயநல்லூர் - பழைய காலனி வார்டு-4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 41

அரசினர் மேல்நிலைபள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, கீழப்பெரம்பலூர்


அரசினர் மேல்நிலைபள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, கீழப்பெரம்பலூர்

கீழப்பெரம்பலூர்(வ.கி), (ஊ), மேலத்தெரு வார்டு-1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 42

அரசினர் மேல்நிலைபள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்து, கீழப்பெரம்பலூர்


அரசினர் மேல்நிலைபள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்து, கீழப்பெரம்பலூர்

கீழப்பெரம்பலூர்(வ.கி), (ஊ), வடக்கு பெருமாள் கோவில் தெரு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 43

அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது, கீழப்பெரம்பலூர்


அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது, கீழப்பெரம்பலூர்

கீழப்பெரம்பலூர்(வ.கி), (ஊ), தெற்கு தெரு வார்டு 3
கீழப்பெரம்பலூர்(வ.கி), (ஊ), கிழக்கு தெரு வார்டு 3
கீழப்பெரம்பலூர்(வ.கி), (ஊ), காந்தி நகர் வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 44

அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி தென்வடல் மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, கீழப்பெரம்பலூர்


அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி தென்வடல் மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, கீழப்பெரம்பலூர்

கீழபெரம்பலூர்(வ.கி), (ஊ), பெரியார் நகர் வார்டு 4
கீழபெரம்பலூர்(வ.கி) (ஊ), இந்திரா நகர் வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 45

அரசு நடுநிலைப்பள்ளி, வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம், மேற்கு பகுதி. கிழக்கு பார்த்தது, வேள்விமங்கலம்


அரசு நடுநிலைப்பள்ளி, வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம், மேற்கு பகுதி. கிழக்கு பார்த்தது, வேள்விமங்கலம்

கீழபெரம்பலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வேள்விமங்கலம் அண்ணா நகர் வார்டு-5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 46

அரசு நடுநிலைப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம். மேற்கு பகுதி, வடக்கு பார்த்தது, வேள்விமங்கலம்


அரசு நடுநிலைப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம். மேற்கு பகுதி, வடக்கு பார்த்தது, வேள்விமங்கலம்

கீழபெரம்பலூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ), வேள்விமங்கலம் அம்பேத்கார் நகர் வார்டு-5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 47

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, வ.கீரனூர்.


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, வ.கீரனூர்.

வயலப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு தெரு வார்டு 1
வயலப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேற்கு தெரு வார்டு 1
வயலப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்கு தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 48

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, வ.கீரனூர்.


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, வ.கீரனூர்.

வயலப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பழைய காலனி அம்பேத்கார் நகர் வார்டு 2
வயலப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதிய காலனி அம்பேத்கார் நகர் வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 49

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம், தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, வீரமாநல்லூர்.


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம், தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, வீரமாநல்லூர்.

வயலப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வீரமநல்லூர் காலனி வார்டு 5
வயலப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வீரமநல்லூர் கிழக்கு தெருவார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 50

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, வ.கீரனூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, வ.கீரனூர்

வயலப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வ. கீரனூர் வடக்குத்தெரு வார்டு 3
வயலப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வ. கீரனூர் தெற்குத்தெரு வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 51

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, வ.கீரனூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, வ.கீரனூர்

வயலப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வ.கீரனூர் பழைய காலனி கக்கன்ஜீ நகர் வார்டு 4
வயலப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வ. கீரனூர் புதியகாலனி கக்கன்ஜி நகர் வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 52

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிம் கிழக்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, கிழுமத்தூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிம் கிழக்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, கிழுமத்தூர்

கிழுமத்தூர் ( தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), வடக்குத்தெரு
கிழுமத்தூர் ( தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கீழத்தெரு
கிழுமத்தூர் ( தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), மேற்குத்தெரு
கிழுமத்தூர்(தெ), (வ.கி), (ஊ), நடுத்தெரு
கிழுமத்தூர்(தெ), (வ.கி), (ஊ), வடக்கலூர் ரோடு
கிழுமத்தூர் (தெ), (வ.கி), (ஊ), கைப் பெரம்பலூர் ரோடு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 53

அங்கன்வாடி பள்ளி, வடக்கு தெற்கு மெத்தைக்கட்டிம் கிழக்கு பார்த்தது, கிழுமத்தூர்


அங்கன்வாடி பள்ளி, வடக்கு தெற்கு மெத்தைக்கட்டிம் கிழக்கு பார்த்தது, கிழுமத்தூர்

கிழுமத்தூர் ( தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கிழுமத்தூர் தெற்குத்தெரு வார்டு2
கிழுமத்தூர் ( தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கிழுமத்தூர் பட்டிதெரு வார்டு2
கிழுமத்தூர் ( தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கிழுமத்தூர் பழையகாலனித்தெரு வார்டு2
கிழுமத்தூர் ( தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கிழுமத்தூர் பூங்காநகர் வார்டு2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 54

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, கிழுமத்தூர் குடிக்காடு


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, கிழுமத்தூர் குடிக்காடு

கிழுமத்தூர் (வ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கிழுமத்தூர் குடிக்காடு வடக்குத்தெரு வார்டு -3
கிழுமத்தூர் (வ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கிழுமத்தூர் குடிக்காடு மேற்குத்தெரு வார்டு -3
கிழுமத்தூர் (வ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கிழுமத்தூர் குடிக்காடு கிழக்குத்தெரு வார்டு -3
கிழுமத்தூர் (வ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கிழுமத்தூர் குடிக்காடு தெற்குத்தெரு வார்டு -3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 55

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி தென்வடல் மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது , கோவிந்தராசபட்டினம்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி தென்வடல் மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது , கோவிந்தராசபட்டினம்

கிழுமத்தூர் (தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கோவிந்தராசபட்டினம் வடக்கு வீதி வார்டு 5
கிழுமத்தூர் (தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கோவிந்தராசபட்டினம் நடு வீதி வார்டு 5
கிழுமத்தூர் (தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கோவிந்தராசபட்டினம் தெற்கு வீதி வார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 56

அரசு துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் தெற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது , கைப்பெரம்பலூர்


அரசு துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் தெற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது , கைப்பெரம்பலூர்

கிழுமத்தூர் (தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கை. பெரம்பலூர் வடக்கு வீதி வார்டு 4
கிழுமத்தூர் (தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கை. பெரம்பலூர் நடு வீதி வார்டு 4
கிழுமத்தூர் (தெ), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கை. பெரம்பலூர் தெற்கு வீதி வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 57

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு ஓட்டு கட்டிடம், மேற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, வடக்கலூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு ஓட்டு கட்டிடம், மேற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, வடக்கலூர்

வடக்கலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கலூர் மேற்கு தெரு வார்டு 1
வடக்கலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு தெரு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 58

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம், வடக்கு பார்த்தது, வடக்கலூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம், வடக்கு பார்த்தது, வடக்கலூர்

வடக்கலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்கு தெரு வார்டு 3
வடக்கலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), காலனி தெரு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 59

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு ஓட்டு கட்டிடம், மேற்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது, வடக்கலூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு ஓட்டு கட்டிடம், மேற்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது, வடக்கலூர்

வடக்கலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பழைய அரசமங்கலம் வார்டு 4
வடக்கலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), கத்தாழைமேடு வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 60

மானிய துவக்கப்பள்ளி கிழமேற்கு ஓட்டு கட்டிடம் மேற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, வடக்கலூர் அக்ரஹாரம்


மானிய துவக்கப்பள்ளி கிழமேற்கு ஓட்டு கட்டிடம் மேற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, வடக்கலூர் அக்ரஹாரம்

வடக்கலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), அக்ரஹாரம் தெற்கு தெரு வார்டு 5
வடக்கலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), அக்ரஹாரம் வடக்கு தெரு வார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 61

த.சு.லு.தி துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, பெருமத்தூர்


த.சு.லு.தி துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, பெருமத்தூர்

பெருமத்தூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குத்தெரு வார்டு1
பெருமத்தூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்குத் தெரு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 62

த.சு.லு.தி துவக்கப்பள்ளிகிழக்கு மெத்தைக்கட்டிடம் தெற்குபகுதி மேற்கு பார்த்தது, பெருமத்தூர்


த.சு.லு.தி துவக்கப்பள்ளிகிழக்கு மெத்தைக்கட்டிடம் தெற்குபகுதி மேற்கு பார்த்தது, பெருமத்தூர்

பெருமத்தூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பெருமத்தூர் வார்டு 2
பெருமத்தூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மிளகாநத்தம் வார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 63

ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு கட்டிடம், தெற்கு பார்த்தது, நல்லூர்.


ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு கட்டிடம், தெற்கு பார்த்தது, நல்லூர்.

பெருமத்தூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பெருமத்தூர் நல்லூர் வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 64

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி முதன்மை ஓட்டுக்கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, பெருமத்தூர் குடிக்காடு


ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி முதன்மை ஓட்டுக்கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, பெருமத்தூர் குடிக்காடு

பெருமத்தூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பெருமத்தூர் குடிக்காடு வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 65

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி வடக்கு தெற்கு புதிய மெத்தை கட்டிடம், மேற்கு பார்த்தது, தெற்கு பகுதி, முருக்கன்குடி


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி வடக்கு தெற்கு புதிய மெத்தை கட்டிடம், மேற்கு பார்த்தது, தெற்கு பகுதி, முருக்கன்குடி

சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), முருக்கன்குடி - வார்டு4 ஆதிதிராவிடர் வடக்குத்தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), முருக்கன்குடி - வார்டு 4 ஆதிதிராவிடர் கிழக்குத்தெர
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), முருக்கன்குடி - வார்டு 4 ஆதிதிராவிடர் தெற்குத்தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), முருக்கன்குடி - வார்டு 4 ஆதிதிராவிடர் மேற்கு தெரு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 66

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி வடக்கு தெற்கு புதிய மெத்தை கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, மேற்கு பார்த்தது, முருக்கன்குடி


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி வடக்கு தெற்கு புதிய மெத்தை கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, மேற்கு பார்த்தது, முருக்கன்குடி

சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), முருக்கன்குடி - வார்டு 5 பி.சி மெயின்ரோடு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), முருக்கன்குடி - வார்டு 5 பி.சி மேற்கு தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), முருக்கன்குடி - வார்டு 5 பி.சி. நடுத்தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), முருக்கன்குடி - வார்டு 5 பி.சி. வடக்குத் தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), முருக்கன்குடி - வார்டு 5 பி.சி. தெற்கு தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வார்டு 5 - சிறுமத்தூர்
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 67

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி முதன்மை ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது , சிறுமத்தூர் குடிக்காடு


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி முதன்மை ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது , சிறுமத்தூர் குடிக்காடு

சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), சிறுமத்தூர் குடிக்காடு - வடக்குத் தெரு வார்டு 6
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), சிறுமத்தூர் குடிக்காடு - நடுத்தெரு வார்டு 6
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), சிறுமத்தூர் குடிக்காடு-கிழக்கு மெயின்ரோடு வார்டு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), சிறுமத்தூர் குடிக்காடு - தெற்குத்தெரு வார்டு 6
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 68

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி தென்வடல் மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பார்த்த தெற்கு பகுதி, பொன்னகரம்


ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி தென்வடல் மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பார்த்த தெற்கு பகுதி, பொன்னகரம்

சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு தெரு வார்டு 1
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு வார்டு 1
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), செட்டியார் தெரு வார்டு 1
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்குத்தெரு வார்டு 1
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆதிதிராவிடர் தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 69

த.சு.லு.தி துவக்கப்பள்ளி மேற்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, நமையூர்


த.சு.லு.தி துவக்கப்பள்ளி மேற்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, நமையூர்

சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நமையூர் - வார்டு 2 வடக்குத் தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நமையூர் - வார்டு 2 மாரியம்மன் கோவில் தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நமையூர் - வார்டு 2 கிழக்குத் தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நமையூர் - வார்டு 2 தெற்குத் தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நமையூர் - வார்டு 2 புதுக்காலனி
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 70

த.சு.லு.தி துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் மத்திய பகுதி மேற்கு பார்த்தது, நமையூர்


த.சு.லு.தி துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் மத்திய பகுதி மேற்கு பார்த்தது, நமையூர்

சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நமையூர் - வார்டு 3 வடக்குத்தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நமையூர் - வார்டு 3 நடுத்தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நமையூர் - வார்டு 3 தெற்குத்தெரு
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நமையூர் - வார்டு 3 எம்.ஜி.ஆர்.நகர்
சிறுமத்தூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), நமையூர் - வார்டு 3 நரிக்குறவர் காலனி
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 71

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைபள்ளி மேற்கு பகுதி முதன்மைஓட்டுக்கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, சிறுகுடல்


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைபள்ளி மேற்கு பகுதி முதன்மைஓட்டுக்கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, சிறுகுடல்

கீழப்புலியூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குத்தெரு வார்டு 5
கீழப்புலியூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாரியம்மன் கோவில் தெரு வார்டு 5
கீழப்புலியூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்கு தெரு வார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 72

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி தெற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம். , சிறுகுடல்


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி தெற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம். , சிறுகுடல்

கீழப்புலியூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிழக்கு தெரு வார்டு 5
கீழப்புலியூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேற்கு தெரு வார்டு 6
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 73

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பார்த்த்து, அ காலனி , கீழப்புலியூர்.


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பார்த்த்து, அ காலனி , கீழப்புலியூர்.

கீழப்புலியூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எ காலனி வார்டு 6
கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பி காலனி வார்டு-4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 74

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு புதிய மெத்தை கட்டிடம், வடக்கு பார்த்தது, கீ.புதுர்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு புதிய மெத்தை கட்டிடம், வடக்கு பார்த்தது, கீ.புதுர்

கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கே. புதூர், தெற்குதெரு நடுத்டுதரு கிழக்கு தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 75

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு புதிய மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, கீ.புதுர்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு புதிய மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, கீ.புதுர்

கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதூர் வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 76

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, கீழப்புலியூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, கீழப்புலியூர்

கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எஸ்.சி.தெரு மாரியம்மன் கோவில் தெரு வார்டு 2
கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எஸ்.சி. தெற்கு தெரு வார்டு 2
கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிழக்கு தெரு. வார்டு 2
கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பழைய காலனி தெரு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 77

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கூடுதல் புதிய மெத்தைக்கட்டிடம் தெற்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது , கீழப்புலியூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கூடுதல் புதிய மெத்தைக்கட்டிடம் தெற்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது , கீழப்புலியூர்

கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதிய காலனி தெரு வார்டு 2
கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேற்கு தெரு வார்டு 2
கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பெரியார் நகர் வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 78

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, கீழப்புலியூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, கீழப்புலியூர்

கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பிசி வடக்கு தெரு வார்டு-3
கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பி.சி நடு தெரு வார்டு-4
கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேற்க்கு தெரு வார்டு-4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 79

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு ஓட்டுக்கட்டிடம், மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, , கீழப்புலியூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு ஓட்டுக்கட்டிடம், மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, , கீழப்புலியூர்

கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிழக்கு தெரு வார்டு-4
கீழப்புலியூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்க்கு தெரு வார்டு-4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 80

த.சு.லு.தி நடுநிலைப்பள்ளி ஓட்டு கட்டிடம் மேற்குபகுதி வடக்கு பார்த்தது, ஆய்குடி


த.சு.லு.தி நடுநிலைப்பள்ளி ஓட்டு கட்டிடம் மேற்குபகுதி வடக்கு பார்த்தது, ஆய்குடி

எழுமூர்(கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆய்க்குடி மேலத்தெரு வார்டு 4
எழுமூர்(கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆய்க்குடி வடக்கு தெரு வார்டு 4
எழுமூர்(கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆய்க்குடி நடு தெரு வார்டு 4
எழுமூர்(கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆய்க்குடி தெற்கு தெரு வார்டு 4
எழுமூர்(கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆய்க்குடி கிழக்கு தெரு வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 81

த.சு.லு.தி நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, ஆய்குடி


த.சு.லு.தி நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, ஆய்குடி

மழவராயநல்லூர்(வ.கி) ஆய்குடி - எழுமூர் (ஊ), ஆய்க்குடி வடக்குத் தெரு வார்டு 5
மழவராயநல்லூர்(வ.கி) ஆய்குடி - எழுமூர் (ஊ), ஆய்க்குடி தெற்கு தெரு வார்டு 5
மழவராயநல்லூர்(வ.கி) ஆய்குடி - எழுமூர் (ஊ), ஆய்க்குடி மேற்கு தெரு வார்டு 5
மழவராயநல்லூர்(வ.கி) ஆய்குடி - எழுமூர் (ஊ), ஆய்க்குடி கிழக்கு தெரு வார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 82

ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, மழவராயநல்லூர்


ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, மழவராயநல்லூர்

மழவராயநல்லூர்(வ.கி) ஆய்குடி - எழுமூர் (ஊ), மழவராயநல்லூர் கீழத்தெரு வார்டு 5
மழவராயநல்லூர்(வ.கி) ஆய்குடி - எழுமூர் (ஊ), மழவராயநல்லூர் மேற்கு தெரு வார்டு 6
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 83

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி தென்வடல் மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்த நடுப்பகுதி, காருகுடி


ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி தென்வடல் மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்த நடுப்பகுதி, காருகுடி

எழுமூர்(கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காருகுடி காலனி தெரு வார்டு 1
எழுமூர்(கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காருகுடி வடக்கு தெரு வார்டு 1
எழுமூர்(கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காருகுடி தெற்கு தெரு வார்டு 1
எழுமூர்(கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காருகுடி கிழக்கு தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 84

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், தெற்கு பார்த்தது, மத்தியப் பகுதி, எழுமூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், தெற்கு பார்த்தது, மத்தியப் பகுதி, எழுமூர்

எழுமூர்(மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எழுமூர் ஆதிதிராவிடர் தெரு வார்டு 2
எழுமூர்(மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எழுமூர் வடக்கு தெரு வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 85

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு கட்டிடம், கிழக்கு பார்த்தது, மேற்கு பகுதி, எழுமூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு கட்டிடம், கிழக்கு பார்த்தது, மேற்கு பகுதி, எழுமூர்

எழுமூர்(மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எழுமூர் தெற்கு தெரு வார்டு 3
எழுமூர்(மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எழுமூர் கணேஷ்புரம் வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 86

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு ஓட்டுக்கட்டிடம், தெற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, பரவாய்.


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு ஓட்டுக்கட்டிடம், தெற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது, பரவாய்.

பரவாய்(மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குத்தெரு வார்டு 1
பரவாய்(மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 87

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, வடக்கு மெத்தைக்கட்டிடம, தெற்கு பார்த்தது, பரவாய்.


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, வடக்கு மெத்தைக்கட்டிடம, தெற்கு பார்த்தது, பரவாய்.

பரவாய்(மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மெயின்ரோடு தெற்குத்தெரு வார்டு 2
பரவாய்(மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேற்குத்தெரு வார்டு 2
பரவாய்(மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கலிச்சமேடு, சமத்துவபுரம் வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 88

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு மெத்தைக் கட்டிடம் மேற்கு பார்த்தது , பரவாய்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு மெத்தைக் கட்டிடம் மேற்கு பார்த்தது , பரவாய்

பரவாய்(கி), (ஊ), வள்ளுவ தெரு வார்டு -3
பரவாய்(கி), (ஊ), காலனி தெரு வார்டு -3
பரவாய்(கி), (ஊ), மாரியம்மன் கோவில் தெரு, அருந்ததியர் தெரு வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 89

ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பார்த்தது சின்ன , பரவாய்


ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பார்த்தது சின்ன , பரவாய்

பரவாய்(மே), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), சின்ன பரவாய் பி.சி. மெயின் ரோடு வார்டு 4
பரவாய்(மே), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), சின்ன பரவாய் பி.சி. தெற்கு தெரு வார்டு 4
பரவாய்(மே), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), ஆதிதிராவிடர் தெரு மாரியம்மன் கோவில் மேற்கு வீதி
பரவாய்(மே), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கிழக்கு வீதி வார்டு 4
பரவாய்(மே), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு வார்டு 4
பரவாய்(மே), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), மருதையான் கோவில் தெரு வார்டு 4
பரவாய்(மே), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), அருந்ததியர் தெரு வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 90

ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, கல்லம்புதூர்


ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, கல்லம்புதூர்

பரவாய்(மே), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கல்லம்புதூர் மெயின் ரோடு வார்டு 5
பரவாய்(மே), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கல்லம்புதூர் வடக்கு ராஜ வீதி வார்டு 5
பரவாய்(மே), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கல்லம்புதூர் தெற்கு தெரு வார்டு 5
பரவாய்(மே), (வ.கி),மற்றும் (ஊ), கல்லம்புதூர் ஆதிதிராவிடர் தெரு வார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 91

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு ஓட்டுக் கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது , வைத்தியநாதபுரம்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு ஓட்டுக் கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது , வைத்தியநாதபுரம்

ஆன்டிகுரும்பலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வைத்தியநாதபுரம் வடக்கு தெரு. வார்டு 2
ஆன்டிகுரும்பலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வைத்தியநாதபுரம் மேல தெரு வார்டு 2
ஆன்டிகுரும்பலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வைத்தியநாதபுரம் நடுத் தெரு வார்டு 2
ஆன்டிகுரும்பலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வைத்தியநாதபுரம் கீழக்கு தெரு வார்டு 2
ஆன்டிகுரும்பலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வைத்தியநாதபுரம் மெயின் ரோடு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 92

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, தெற்கு பகுதி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம், தெற்கு பார்த்தது , சின்னபரவாய்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, தெற்கு பகுதி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம், தெற்கு பார்த்தது , சின்னபரவாய்

ஆன்டிகுரும்பலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), குரும்பூர் கீழத் தெரு, மெயின் ரோடு வார்டு 1
ஆன்டிகுரும்பலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), குரும்பூர் நடுத் தெருவார்டு 1
ஆன்டிகுரும்பலூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), குரும்பூர் தெற்கு தெரு, மேல தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 93

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, வடக்கு மெத்தைக்கட்டிடம், மேற்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது , நன்னை


அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, வடக்கு மெத்தைக்கட்டிடம், மேற்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது , நன்னை

நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆதிதிராவிடர் தெரு வார்டு 2
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆதிதிராவிடர் புதிய காலனி தெரு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 94

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, நன்னை


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, நன்னை

நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடு தெரு வார்டு 1
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்கு தெரு வார்டு 1
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆசாரி கோவில் தெரு வார்டு 1
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சந்தேரி தெரு வார்டு 1
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வைத்தியநாதபுரம் ரோடு வார்டு 1
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புது கிணறு வீதி வார்டு 1
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பரவாய் ரோடு வார்டு 1
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஏரிக்கரை வீதி வார்டு 1
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வேப்பூர்-இலப்பைகுடிகாடு சாலை வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 95

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், மேற்கு பகுதி,வடக்கு பார்த்தது ,நன்னை


அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், மேற்கு பகுதி,வடக்கு பார்த்தது ,நன்னை

நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சாத்தநத்தம் - வடக்குத்தெரு வார்டு 3
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சாத்தநத்தம் - நடுத்தெரு வார்டு 3
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சாத்தநத்தம் - மேற்குத்தெரு வார்டு 3
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சாத்தநத்தம் - தென்வீதி வார்டு 3
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சாத்தநத்தம் - கல்லை ரோடு வார்டு 3
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு தெரு வார்டு 1
நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேற்கு வீதி வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 96

தனலெட்சுமி மானிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு ஓட்டுக்கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, கிளியூர்


தனலெட்சுமி மானிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு ஓட்டுக்கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, கிளியூர்

நன்னை (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிளியூர் வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 97

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு புதிய மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, வேப்பூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு புதிய மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, வேப்பூர்

ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குப்பகுதி தெரு வார்டு 1
ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்குப்பகுதி தெரு வார்டு 1
ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), குரும்பலூர் பாதை - வார்டு 1
ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மெயின்ரோடு - வார்டு 1
ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குப்பகுதி தெரு - வார்டு 2
ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்குப்பகுதி - வார்டு 2
ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நன்னை ரோடு - வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 98

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், தெற்கு பகுதி, வடக்கு பார்த்தது, வேப்பூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், தெற்கு பகுதி, வடக்கு பார்த்தது, வேப்பூர்

ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), யூனியன் ஆபிஸ் தெரு - வார்டு 1
ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ராஜிவ் காந்தி நகர் - வார்டு 1
ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதுவேட்டக்குடி ரோடு - வார்டு 1
ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கீழகொட்டாய் தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 99

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு கூடுதல் புதிய மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பார்த்தது, வேப்பூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு கூடுதல் புதிய மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பார்த்தது, வேப்பூர்

ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிழக்கு தெரு வார்டு 3
ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு வார்டு 3
ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேற்குதெரு வார்டு 3
ஓலைப்பாடி(மே) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குதெரு வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 100

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம், தெற்கு பகுதி, மேற்கு பார்த்தது, கல்லை


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம், தெற்கு பகுதி, மேற்கு பார்த்தது, கல்லை

ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்லை வடக்குத்தெரு வார்டு 4
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்லை மாரியம்மன் கோவில் தெரு வார்டு 4
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்லை தெற்கு தெரு வார்டு 4
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்லை நடுத்தெரு வார்டு 4
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்லை கிழக்கு தெரு வார்டு 4
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்லை பெருமாள் கோவில் தெரு வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 101

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் மையபகுதி கிழக்கு பார்த்தது, கல்லை


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் மையபகுதி கிழக்கு பார்த்தது, கல்லை

ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்லைகாலனி வடக்கு தெரு வார்டு 5
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்லைகாலனி மேற்கு தெரு வார்டு 5
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்லைகாலனி கிழக்கு தெரு வார்டு 5
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்லைகாலனி நடுத்தெரு வார்டு 5
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்லைகாலனி மாரியம்மன் கோவில் தெரு வார்டு 5
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கல்லைகாலனி முருகன் கோவில் தெரு வார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 102

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, தென்வடல் மெத்தை கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, கிழக்கு பார்த்தது, ஓலைப்பாடி


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, தென்வடல் மெத்தை கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, கிழக்கு பார்த்தது, ஓலைப்பாடி

ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு தெரு
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாரியம்மன் கோவில் தெரு
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்குத்தெரு
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிழக்குத்தெரு
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேற்குத்தெரு
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதுகாலணி
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 103

ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி மேற்கு பகுதி மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது , ஓலைப்பாடி


ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி மேற்கு பகுதி மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது , ஓலைப்பாடி

ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குத்தெரு
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்கு தெரு
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பழைய காலனி
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதிய காலனி
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 104

ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது , காரைப்பாடி


ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் தெற்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது , காரைப்பாடி

ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காரைப்பாடி வடக்குத்தெரு
ஓலைப்பாடி(கி) (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காரைப்பாடி தெற்குத்தெரு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 105

அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி தெற்கு மெத்தைக் கட்டிடம் மேற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது , துங்கபுரம்


அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி தெற்கு மெத்தைக் கட்டிடம் மேற்கு பகுதி வடக்கு பார்த்தது , துங்கபுரம்

துங்கபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), துங்கபுரம் வடக்கு தெரு வார்டு 1
துங்கபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), துங்கபுரம் கிழக்குத்தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 106

அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி கிழமேல் மெத்தைக் கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, துங்கபுரம்


அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி கிழமேல் மெத்தைக் கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, துங்கபுரம்

துங்கபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), துங்கபுரம் தெற்கு தெரு வார்டு 2
துங்கபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), துங்கபுரம் மெயின் ரோடு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 107

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மேற்கு மெத்தை கட்டிடம். கிழக்கு பார்த்த தெற்கு பகுதி, துங்கபுரம்


அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மேற்கு மெத்தை கட்டிடம். கிழக்கு பார்த்த தெற்கு பகுதி, துங்கபுரம்

துங்கபுரம் (தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), துங்கபுரம் காலனி வார்டு 3
துங்கபுரம் (தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தோளீஸ்வரம் மேற்கு தெரு வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 108

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி. மேற்கு மெத்தை கட்டிடம். வடக்கு பகுதி. கிழக்கு பார்த்தது , துங்கபுரம்


அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி. மேற்கு மெத்தை கட்டிடம். வடக்கு பகுதி. கிழக்கு பார்த்தது , துங்கபுரம்

துங்கபுரம் (தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தோளீஸ்வரம் வடக்கு தெரு வார்டு 3
துங்கபுரம் (தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தோளீஸ்வரம் தெற்கு தெரு வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 109

அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி மேற்கு மெத்தைக் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது , துங்கபுரம்


அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி மேற்கு மெத்தைக் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது , துங்கபுரம்

துங்கபுரம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தோளீஸ்வரபுரம் வடக்குத்தெரு வார்டு 4
துங்கபுரம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தோளீஸ்வரபுரம் நடுத்தெரு வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 110

ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி முதன்மை கட்டிடம் தெற்குபார்த்தது, கிளியப்பட்டு


ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப்பள்ளி முதன்மை கட்டிடம் தெற்குபார்த்தது, கிளியப்பட்டு

துங்கபுரம்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிளியப்பட்டு வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 111

அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி நடு பகுதி புதிய மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது, துங்கபுரம்


அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி நடு பகுதி புதிய மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்தது, துங்கபுரம்

துங்கபுரம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தோளீஸ்வரபுரம் தெற்குத்தெரு வார்டு 5
துங்கபுரம்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தேனூர் வார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 112

பாண்டியன் மானிய நடுநிலைப்பள்ளி தென்வடல் புதிய கட்டிடம் தெற்குப் பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, நல்லறிக்கை


பாண்டியன் மானிய நடுநிலைப்பள்ளி தென்வடல் புதிய கட்டிடம் தெற்குப் பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, நல்லறிக்கை

காடூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு தெரு நல்லறிக்கை வார்டு 3
காடூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேற்கு தெரு நல்லறிக்கை வார்டு 3
காடூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு நல்லறிக்கை வார்டு 3
காடூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிழக்கு தெரு நல்லறிக்கை வார்டு 3
காடூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்கு தெரு நல்லறிக்கை வார்டு 4
காடூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மெயின் ரோடு நல்லறிக்கை வார்டு 4
காடூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சின்னாள் தோப்பு வார்டு 3
காடூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சட்டப்பன் குளம் வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 113

பாண்டியன் மானிய நடுநிலைப்பள்ளி தென்வடல் புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, நல்லறிக்கை


பாண்டியன் மானிய நடுநிலைப்பள்ளி தென்வடல் புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, நல்லறிக்கை

காடூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காலனி தெற்கு தெரு வார்டு-4
காடூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காலனி வடக்கு தெரு வார்டு-4
காடூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காலனி கிழக்குதெரு வார்டு-4
காடூர்(தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அம்பேத்கார் நகர் வார்டு-4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 114

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, கூடுதல் மெத்தைக் கட்டிடம், மேற்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது, காடுர்


அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, கூடுதல் மெத்தைக் கட்டிடம், மேற்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது, காடுர்

காடூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குதெரு வார்டு 1
காடூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு வார்டு 1
காடூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்குத்தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 115

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, கூடுதல் மெத்தைக் கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது, காடூர்


அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, கூடுதல் மெத்தைக் கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது, காடூர்

காடூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பழையகாலணி வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 116

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, காடூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி, கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, காடூர்

காடூர்(வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதியகாலணி வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 117

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தென்வடல் மெத்தைக்கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது , புதுவேட்டக்குடி


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தென்வடல் மெத்தைக்கட்டிடம் தெற்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது , புதுவேட்டக்குடி

புதுவேட்டக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), காலனித்தெரு
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 118

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தென்வடல் கட்டிடம் (எஸ்.எஸ்.ஏ) தென்பகுதி மேற்கு பார்த்தது, புதுவேட்டக்குடி


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தென்வடல் கட்டிடம் (எஸ்.எஸ்.ஏ) தென்பகுதி மேற்கு பார்த்தது, புதுவேட்டக்குடி

புதுவேட்டக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்குத்தெரு
புதுவேட்டக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), புதூர்
புதுவேட்டக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), துணிஞ்சபாடி
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 119

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு கூடுதல் மெத்தை கட்டிடம் (எஸ்.எஸ்.ஏ) வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, புதுவேட்டக்குடி


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு கூடுதல் மெத்தை கட்டிடம் (எஸ்.எஸ்.ஏ) வடக்கு பகுதி மேற்கு பார்த்தது, புதுவேட்டக்குடி

புதுவேட்டகுடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), மெயின்ரோடு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 120

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு (மாவட்ட தொடக்க கல்வி திட்டம்) கட்டிடம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, புதுவேட்டக்குடி


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு (மாவட்ட தொடக்க கல்வி திட்டம்) கட்டிடம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, புதுவேட்டக்குடி

புதுவேட்டகுடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குத்தெரு வார்டு 1
புதுவேட்டக்குடி (ஊ), நடுத்தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 121

த.சு.லு.தி துவக்கப்பள்ளி வடக்கு ஓட்டுக் கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, கொளப்பாடி


த.சு.லு.தி துவக்கப்பள்ளி வடக்கு ஓட்டுக் கட்டிடம் தெற்கு பார்த்தது, கொளப்பாடி

கொளப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு தெரு வார்டு 1
கொளப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேற்கு தெரு வார்டு 1
கொளப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாரியம்மன் கோவில் தெரு வார்டு 1
கொளப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்கு தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 122

த.சு.லு.தி துவக்கப்பள்ளி மேற்கு ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, கொளப்பாடி


த.சு.லு.தி துவக்கப்பள்ளி மேற்கு ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, கொளப்பாடி

கொளப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிழக்கு தெரு வார்டு 2
கொளப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காலனி தெரு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 123

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, கிழக்கு பார்த்தது,வரகூர்


அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, கிழக்கு பார்த்தது,வரகூர்

வரகூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வரகூர் தெற்கு தெரு வார்டு 2
வரகூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வரகூர் ஆதிதிராவிடர் தெரு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 124

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், தெற்கு பகுதி, கிழக்கு பார்த்தது,வரகூர்


அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், தெற்கு பகுதி, கிழக்கு பார்த்தது,வரகூர்

வரகூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வரகூர் வடக்கு தெரு வார்டு 1
வரகூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வரகூர் கிழக்கு தெரு, வார்டு 1
வரகூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ), வரகூர் மேற்கு தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 125

பஞ்சாயத்து யூனியன் நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் நடுப்பகுதி வடக்கு பார்த்தது , அந்தூர்


பஞ்சாயத்து யூனியன் நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் நடுப்பகுதி வடக்கு பார்த்தது , அந்தூர்

வரகூர் (வ.கி) மற்றும் அந்தூர் (ஊ), அந்தூர் வடக்கு தெரு வார்டு 1
வரகூர் (வ.கி) மற்றும் அந்தூர் (ஊ), அந்தூர் கிழக்கு எஸ்.சி தெரு வார்டு 2
வரகூர் (வ.கி) மற்றும் அந்தூர் (ஊ), அந்தூர் வரகூர் சாலை வார்டு 2
வரகூர் (வ.கி) மற்றும் அந்தூர் (ஊ), அந்தூர் அசூர் சாலை வார்டு 2
வரகூர் (வ.கி) மற்றும் அந்தூர் (ஊ), அந்தூர் குன்னம் சாலை வார்டு 2
வரகூர் (வ.கி) மற்றும் அந்தூர் (ஊ), அந்தூர் எஸ்.சி காலனி தெரு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 126

பஞ்சாயத்து யூனியன் நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, அந்தூர்


பஞ்சாயத்து யூனியன் நடுநிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, அந்தூர்

வரகூர் (வ.கி) மற்றும் அந்தூர் (ஊ), கிளியூர் வார்டு 1
வரகூர் (வ.கி) மற்றும் அந்தூர் (ஊ), அந்தூர் பழைய காலனி வார்டு 1
வரகூர் (வ.கி) மற்றும் அந்தூர் (ஊ), அந்தூர் புது காலனி வார்டு 1
வரகூர் (வ.கி) மற்றும் அந்தூர் (ஊ), அந்தூர் தெற்கு தெரு வார்டு 2
வரகூர் (வ.கி) மற்றும் அந்தூர் (ஊ), அந்தூர் எம்.பி.சி காலனி தெரு வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 127

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கபள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக் கட்டிடம், மேற்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது, அசூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கபள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக் கட்டிடம், மேற்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது, அசூர்

அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு வார்டு 1
அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்குதெரு வார்டு 1
அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மணக்காட்டுத்தெரு வார்டு 1
அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சந்துவட்டத்தெரு வார்டு 1
அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குத்தெரு வார்டு 1
அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேற்குத்தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 128

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கபள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக் கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது, அசூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கபள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தைக் கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது, அசூர்

அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்குதெரு வார்டு-2
அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மாரியம்மன் கோவில்தெரு வார்டு-2
அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பெருமாள் கோவில் தெரு வார்டு-2
அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காமுட்டித் தெரு வார்டு-2
அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காமராசர் தெரு வார்டு-2
அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிழக்கு தெரு வார்டு-2
அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சிவன்கோவில் தெரு வார்டு-2
அசூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சித்தளி சாலை வார்டு-2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 129

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி முதன்மை ஓட்டுக் கட்டிடம் கிழக்குபகுதி தெற்கு பார்த்தது, சித்தளி


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி முதன்மை ஓட்டுக் கட்டிடம் கிழக்குபகுதி தெற்கு பார்த்தது, சித்தளி

சித்தளி (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு தெரு வார்டு-1
சித்தளி (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்குதெரு வார்டு-2
சித்தளி (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்கு தெரு வார்டு-3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 130

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி முதன்மை ஓட்டுக் கட்டிடம் மேற்குபகுதி தெற்கு பார்த்தது, சித்தளி


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி முதன்மை ஓட்டுக் கட்டிடம் மேற்குபகுதி தெற்கு பார்த்தது, சித்தளி

சித்தளி (கி), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அசூர் ரோடு வார்டு1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 131

அரசு தொடக்கபள்ளி மெத்தை கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது, பீல்வாடி


அரசு தொடக்கபள்ளி மெத்தை கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, தெற்கு பார்த்தது, பீல்வாடி

சித்தளி (மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பீல்வாடி வடக்கு தெரு வார்டு 4
சித்தளி (மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பீல்வாடி நடுத்தெரு. வார்டு 4
சித்தளி (மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பீல்வாடி தெற்கு தெரு வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 132

அரசு தொடக்கபள்ளி மெத்தை கட்டிடம், தெற்கு பகுதி, கிழக்கு பார்த்தது, பீல்வாடி


அரசு தொடக்கபள்ளி மெத்தை கட்டிடம், தெற்கு பகுதி, கிழக்கு பார்த்தது, பீல்வாடி

சித்தளி (மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), சித்தளி கிழக்கு தெரு வார்டு 5
சித்தளி (மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பீல்வாடி ஆதிதிராவிடர் தெரு வார்டு 5
சித்தளி (மே), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பீல்வாடி ஆதிதிராவிடர் காலனி தெரு. வார்டு 5
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 133

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, பேரளி


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம் மேற்கு பகுதி தெற்கு பார்த்தது, பேரளி

பேரளி (வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), கிழக்குதெரு வார்டு 1
பேரளி (வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆதிதிராவிடர் காலனி தெரு வார்டு 1
பேரளி (வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ரைஸ்மில் தெரு வார்டு 1
பேரளி (வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எறையூர் பாதை வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 134

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, பேரளி


ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, பேரளி

பேரளி (வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மெயின் ரோடு வார்டு 1
பேரளி (வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), வடக்கு தெரு வார்டு 1
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 135

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி தென்வடல் மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்த தெற்கு பகுதி, பேரளி


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி தென்வடல் மெத்தை கட்டிடம் கிழக்கு பார்த்த தெற்கு பகுதி, பேரளி

பேரளி (வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), அம்பேத்கர் தெரு, வார்டு 2
பேரளி (வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), ஆதி திராவிடர்தெரு,வார்டு 2
பேரளி (வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), நடுத்தெரு,வார்டு 2
பேரளி (வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), தெற்கு தெரு , வார்டு 2
பேரளி (வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மேலத்தெரு, வார்டு 2
பேரளி (வ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), எம் ஜி ஆர் நகர், வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 136

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம். மேற்கு பகுதி, தெற்கு பார்தது, மருவத்தூர்.


அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம். மேற்கு பகுதி, தெற்கு பார்தது, மருவத்தூர்.

பேரளி (தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மருவத்தூர் வடக்குதெரு வார்டு 3
பேரளி (தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மருவத்தூர் நடுத்தெரு வார்டு 3
பேரளி (தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மருவத்தூர் தெற்குதெரு வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 137

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம். கிழக்கு பகுதி, தெற்கு பார்தது, மருவத்தூர்


அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி கிழக்கு மேற்கு மெத்தை கட்டிடம். கிழக்கு பகுதி, தெற்கு பார்தது, மருவத்தூர்

பேரளி (தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), மருவத்தூர் கிழக்குதெரு வார்டு 3
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 138

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி முதன்மை ஓட்டுக் கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, பனங்கூர்


ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி முதன்மை ஓட்டுக் கட்டிடம் வடக்கு பார்த்தது, பனங்கூர்

பேரளி (தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பனங்கூர் மேற்குத்தெரு வார்டு 4
பேரளி (தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பனங்கூர் தெற்குத்தெரு வார்டு 4
பேரளி (தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பனங்கூர் நடுத்தெரு வார்டு 4
பேரளி (தெ), (வ.கி) மற்றும் (ஊ), பனங்கூர் கிழக்குத்தெரு வார்டு 4
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 139

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, வடக்கு தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், நடுப்பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, ஒதியம்


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, வடக்கு தெற்கு மெத்தைக்கட்டிடம், நடுப்பகுதி கிழக்கு பார்த்தது, ஒதியம்

ஒதியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), குடித்தெரு,வார்டு1, 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

 140

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம். தெற்கு பகுதி. கிழக்கு பார்த்தது , ஒதியம்


ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வடக்கு தெற்கு மெத்தை கட்டிடம். தெற்கு பகுதி. கிழக்கு பார்த்தது , ஒதியம்

ஒதியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), லெட்சுமிபுரம், வார்டு1
ஒதியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ), காலனி வார்டு 2
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்