வாக்காளர் பட்டியலை PDF Format- இல் பார்க்க தொகுதியை தேர்வு செய்யவும்
Select Your Constituency to view Electoral Rolls in PDF format
Verification Code *
Its varification Code, Kindly enter the value as per image.