வாக்காளர் பட்டியலை PDF Format- இல் பார்க்க தொகுதியை தேர்வு செய்யவும்
Select Your Constituency to view Electoral Rolls in PDF format
1. மாவட்டம்/Choose District *
2. சட்டமன்ற தொகுதி/Assembly Constituency *